bainry.com
true

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely kontaktného formulára

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely kontaktného formulára

Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely kontaktného formulára

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY KONTAKTNÉHO FORMULÁRA

 
Odoslaním svojej požiadavky v kontaktom formulári prevádzkovateľovi potvrdzujem, že som dovŕšil/a 16 rokov a ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov:
 
• meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo (ďalej aj „Osobné údaje“),
 
ktoré sú úplné, pravdivé, správne a aktuálne, spoločnosti bainry, s. r. o., so sídlom Kysucký Lieskovec 172, 023 34 Kysucký Lieskovec, Slovenská republika, IČO: 55 559 182, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 82536/L (ďalej aj „Prevádzkovateľ“), ako prevádzkovateľovi. Súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľujem pre účely kontaktného formulára, ktorý zahŕňa poskytovanie kvalitných obchodno-informačných služieb Prevádzkovateľom, prostredníctvom reakcií k požiadavkám a žiadostiam dotknutých osôb zadaných v kontaktnom formulári.
 
Som si vedomá/ý, že právnym základom spracúvania Osobných údajov na uvedený účel je môj súhlas.
 
Tento súhlas udeľujem na dobu od jeho udelenia do poskytnutia reakcie prevádzkovateľom na požiadavku odoslanú prostredníctvom kontaktného formulára. Osobné údaje budú spracúvané len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania, najdlhšie však po vyššie uvedenú dobu udelenia súhlasu. Odvolanie súhlasu nebude Prevádzkovateľom v nijakom smere postihované.
 
Týmto tiež prehlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie a zároveň som bola/bol poučená/ý a som si vedomá/ý svojich práv podľa platných a účinných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, a to zahŕňajúc: (i) právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Osobným údajom, (ii) právo na opravu Osobných údajov, (iii) právo na vymazanie Osobných údajov; (iv) právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov, (v) právo namietať spracúvanie Osobných údajov, (vi) právo na prenosnosť Osobných údajov, a taktiež (vii) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že súhlas poskytujem slobodne, dobrovoľne a vážne a som si vedomá/ý toho, že udelený súhlas so spracúvaním Osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to napríklad týmito spôsobmi: prostredníctvom telefónnej linky na telefónnom čísle +421 902 242 632; prostredníctvom e-mailu: gdpr@bainry.com; alebo aj poštou na adrese sídla Prevádzkovateľa, a to nasledovnej adrese: Kysucký Lieskovec 172, 023 34 Kysucký Lieskovec.
 
Týmto potvrdzujem, že som si vedomá/ý toho, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 
Odoslaním svojej požiadavky v kontaktom formulári Prevádzkovateľovi zároveň potvrdzujem, že som sa oboznámil/oboznámila s informáciami o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom pre účely kontaktného formulára a porozumel/porozumela som im v celom rozsahu.
 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽOM PRE ÚČELY KONTAKTNÉHO FORMULÁRA

 
poskytované podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v účinnom znení odo dňa 25.05.2018 (ďalej aj „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v účinnom znení odo dňa 25.05.2018 (ďalej aj „Zákon“).
 

1) ÚVOD

Týmto beriem na vedomie, že webová stránka prevádzkovaná spoločnosťou bainry, s. r. o., so sídlom Kysucký Lieskovec 172, 023 34 Kysucký Lieskovec, Slovenská republika, IČO: 55 559 182, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 82536/L (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) nie je priamo určená osobám, ktoré samostatne nemôžu Prevádzkovateľovi účinne udeliť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 
Prevádzkovateľ je spoločnosťou, ktorá poskytuje služby spočívajúce v tvorbe webových stránok novej generácie a poskytuje ďalšie služby s tým súvisiace (ďalej len „Služby“).
 
Bližšie informácie o Službách sú uvedené na webovej stránke prevádzkovateľa www.bainry.com/gdpr.
 

2) ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Od momentu, ako udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania reakcií k Vašim požiadavkám zadaným prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby maximálne v nasledovnom rozsahu:
 
(i) meno a priezvisko;
(ii) e-mailová adresa;
(iii) telefónne číslo;
 
(ďalej spoločne aj „Osobné údaje“), a to v súlade s GDPR a Zákonom.
 

3) ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje v rozsahu, v akom boli Vami, ako dotknutou osobou, poskytnuté pre nasledovné účely:
 
(i) kontaktovanie v nadväznosti na požiadavky a žiadosti dotknutých osôb zadaných v kontaktnom formulári. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je súhlas, v prípade, že klient poskytne e-mailovú adresu a vyjadrí súhlas so spracovaním svojich Osobných údajov pre účely zasielania reakcií k požiadavkám klienta, ako dotknutej osoby, zadaných prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle Prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
 
(ii) štatistické účely, pre účel kombinovania Osobných údajov s údajmi ostatných klientov za účelom vytvorenia správ, ktoré pomáhajú zlepšiť poskytovanie služieb Prevádzkovateľom za dodržania technických a organizačných opatrení s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady minimalizácie údajov. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je teda kompatibilné ďalšie spracúvanie Osobných údajov (článok 5 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 89 ods. 1 Nariadenia GDPR).
 
(iii) účel vedenia evidencie žiadostí dotknutých osôb a ich vybavovania Prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania Osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).
 

4) KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje klientov, dotknutých osôb, ktorí zadali svoju požiadavku prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle Prevádzkovateľa.
 

5) OPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽA

V oblasti vybavovania žiadostí dotknutých osôb, Prevádzkovateľ svoj oprávnený záujem vidí v možnosti preukázať súlad postupov s požiadavkami GDPR. Právnym základom spracúvania Osobných údajov Prevádzkovateľom na účel vybavovania žiadostí dotknutých osôb je tak oprávnený záujem Prevádzkovateľa, a to podľa príslušného článku GDPR a príslušného ustanovenia Zákona, za predpokladu, že v danom prípade nad takýmto záujmom Prevádzkovateľa neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.
 

6) PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

K Vašim Osobným údajom má prístup Prevádzkovateľ, jej poverení zamestnanci a zmluvní sprostredkovatelia, ktorí sú pravidelne školení o postupoch zákonného a bezpečného spracúvania Vašich Osobných údajov. Všetci príjemcovia sú právne zaviazaní dodržiavať o Vašich Osobných údajoch mlčanlivosť.
 
V prípade príjemcov, ktorým sú alebo môžu byť poskytované osobné údaje dotknutých osôb, Prevádzkovateľ zabezpečil zvýšenie právnych záruk pre ochranu osobných údajov dotknutých osôb uzatvorením zmluvy v súlade s článkom 28 ods. 3 Nariadenia GDPR.
 
Medzi hlavné skupiny našich príjemcov môžu patriť:
 
(i) spriaznené osoby Prevádzkovateľa, t. j. právnické osoby so Spoločnosťou majetkovo a personálne prepojené;
 
(ii) externé spoločnosti zabezpečujúce služby pri správe, vývoji a podpore interných systémov a hardvérového vybavenia.
 
Vaše Osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a iné) v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície a pod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR a Zákona.
 

7) PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom, na účel zasielania reakcií k požiadavkám klienta, ako dotknutej osoby, zadaných prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle Prevádzkovateľa nebudú prenášané mimo priestor EÚ/EPH, teda nebudú prenášané do žiadnej tretej krajiny.
 

8) DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba uchovávania Osobných údajov sa líši v závislosti od účelu, pre ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti platí, že Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po nasledujúcu dobu:
 
(i) ak Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje z dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom;
(ii) ak Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy – po dobu plnenia zmluvy (vrátane predzmluvných rokovaní) a po skončení zmluvy počas trvania doby na uplatnenie nárokov vyplývajúcich zo zmluvy;
(iii) ak Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje z dôvodu oprávnených záujmov spoločnosti Spoločnosť alebo tretích strán – po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli osobné údaje získané a počas trvania doby na uplatnenie právnych nárokov;
(iv) ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu – po dobu uvedenú v súhlase alebo počas trvania súhlasu až do jeho odvolania a počas trvania doby na uplatnenie právnych nárokov.
 
Po uplynutí uvedených dôb je Prevádzkovateľ oprávnený ďalej spracúvať osobné údaje na zlučiteľné účely alebo na osobitné účely (napr. archivácia, štatistika).
 

9) INFORMÁCIE TÝKAJUCE SA AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Osobných údajov nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovanie.
 

10) PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Právo odvolať súhlas so spracúvaním
Ak sú Vaše Osobné údaje spracúvané na základe Vami poskytnutého súhlasu, ste oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich Osobných údajov pred odvolaním tohto súhlasu.
 
Právo na prístup k údajom
Máte právo kedykoľvek požadovať informácie o Vašich údajoch, ktoré spracúva Spoločnosť, vrátane informácie o ich pôvode, príjemcoch údajov a o účele spracúvania. Ďalej ste oprávnený požadovať informácie o predpokladanej dobe uchovávania Vašich údajov.
 
Právo na opravu údajov
Máte právo požadovať, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila Vaše nesprávne osobné údaje a/alebo aby boli osobné údaje doplnené.
 
Právo na vymazanie údajov a obmedzenie spracúvania údajov
Máte právo požadovať, aby Spoločnosť bez zbytočné odkladu vymazala Vaše Osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov: a) údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, b) udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, c) uplatníte si právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie, d) údaje boli spracúvané nezákonne, e) údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť, f) údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu.
 
Taktiež máte právo domáhať sa obmedzenia spracúvania Vašich údajov v prípadoch, ak: a) napadnete správnosť údajov, b) spracúvanie údajov by bolo protizákonné, c) Spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, d) ste namietali voči pracúvaniu osobných údajov.
 
Právo namietať proti spracúvaniu
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané vo verejnom záujme alebo na základe oprávneného záujmu Spoločnosť. Zároveň máte právo namietať proti profilovaniu, ktoré je založené na ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR. Máte právo namietať aj voči spracúvaniu Osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 
Právo na prenosnosť údajov
Máte právo od Prevádzkovateľa získať svoje Osobné údaje, ktoré ste jej poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje máte právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám v tom Prevádzkovateľ bránil. Takáto prenosnosť údajov je možná, ak sa Vaše Osobné údaje spracúvali na základe poskytnutého súhlasu alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonávalo automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možné, máte právo na priamy prenos od jedného prevádzkovateľa (Spoločnosti) inému prevádzkovateľovi.
 
Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie
V prípade, ak ste neudelili výslovný súhlas s aplikáciou automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania prostredníctvom automatizovaného spracúvania vykonaných na základe Vami poskytnutých Osobných údajov, máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie Prevádzkovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.
 
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.
 
Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov
Máte právo, aby Vám Prevádzkovateľ oznámil bez zbytočného odkladu o porušení ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody.
 
Uplatnenie Vašich práv
V prípade, ak sa rozhodnete uplatniť niektoré z Vašich vyššie uvedených práv v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete tak urobiť písomne na adrese Prevádzkovateľa alebo elektronicky e-mailom na: gdpr@bainry.com
 

11) ZDROJE ÚDAJOV

Prevádzkovateľ získava osobné údaje v prvom rade od dotknutých osôb (priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí osobné údaje spracúvajú v mene a na základe pokynov Prevádzkovateľa na účely určené Prevádzkovateľom). Prevádzkovateľ môže tiež získavať Osobné údaje z iných zdrojov, ako napríklad z verejne prístupných zdrojov a registrov to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy alebo v súvislosti s uplatňovaním svojich práv, oprávnení alebo povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, rozhodnutí súdu alebo zmluvných vzťahov.