bainry.com
true

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽOM

 

poskytované podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v účinnom znení odo dňa 25.05.2018 (ďalej aj „GDPR“) a podľa ustanovenia § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v účinnom znení odo dňa 25.05.2018 (ďalej aj „Zákon“).

 

1) ÚVOD

Spoločnosť bainry, s. r. o., so sídlom Kysucký Lieskovec 172, 023 34 Kysucký Lieskovec, Slovenská republika, IČO: 55 559 182, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vložka č.: 82536/L (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) je ako prevádzkovateľ zodpovedný za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, a to najmä GDPR a Zákona.
 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť informácie v tomto dokumente, najmä za účelom ich zosúladenia v prípade zmien príslušných právnych predpisov alebo zapracovania zmien účelov, právnych základov alebo prostriedkov spracúvania osobných údajov. Akékoľvek zmeny súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov budú zabezpečené formou aktualizácie tohto dokumentu, ktorý nájdete dostupný v elektronickej podobe našej webovej stránke prevádzkovateľa www.bainry.com/gdpr.
 

2) ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie týkajúce sa Vašej osoby, na základe ktorých Vás možno priamo alebo nepriamo identifikovať.
 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby maximálne v nasledovnom rozsahu:
 
(i) meno a priezvisko;
(ii) e-mailová adresa;
(iii) telefónne číslo;
 
(ďalej spoločne aj „Osobné údaje“), a to v súlade s GDPR a Zákonom.
 

3) ÚČELY A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ nikdy nespracúva Vaše osobné údaje bezdôvodne. Na základe určitého právneho základu sú údaje spracúvané len na jednotlivé účely. Tieto údaje budú Spoločnosťou uchovávané počas doby nevyhnutnej vzhľadom na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú a po jej uplynutí budú Vaše údaje vymazané.
 
Uvedený účel zahŕňa najmä:
 
• identifikáciu klientov,
• kontaktovanie klientov, prostredníctvom kontaktného formulára,
• prijímanie a vybavovanie podnetov a sťažností klientov,
• ochranu práv a vymáhanie práv Prevádzkovateľa voči klientom,
• plnenie úloh a povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich mu z platných právnych predpisov,
• uzatváranie zmluvných vzťahov so zákazníkmi vrátane predzmluvných vzťahov,
• správu zmluvných vzťahov vrátane vykonávaní zmien a ich ukončení,
• činnosti súvisiace s splnením si archivačných povinností.
 
Ak je rozsah osobných údajov stanovený vyššie uvedenými právnymi predpismi nepostačujúci na dosiahnutie vymedzeného účelu spracúvania, Prevádzkovateľ môže spracúvať Vaše osobné údaje aj v prípadoch:
 
• ak ste udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov,
• ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností,
• ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre ochranu oprávnených záujmov Prevádzkovateľa,
• ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa.
 

4) KATEGÓRIE DOTKNUTÝCH OSÔB

Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje klientov, dotknutých osôb, (i) ktorí kontaktovali Prevádzkovateľa za účelom poskytnutia služieb; (ii) ktorí zadali svoju požiadavku prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle Prevádzkovateľa.
 

5) PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

K Vašim Osobným údajom má prístup Prevádzkovateľ, jej poverení zamestnanci a zmluvní sprostredkovatelia, ktorí sú pravidelne školení o postupoch zákonného a bezpečného spracúvania Vašich Osobných údajov. Všetci príjemcovia sú právne zaviazaní dodržiavať o Vašich Osobných údajoch mlčanlivosť.
 
V prípade príjemcov, ktorým sú alebo môžu byť poskytované osobné údaje dotknutých osôb, Prevádzkovateľ zabezpečil zvýšenie právnych záruk pre ochranu osobných údajov dotknutých osôb uzatvorením zmluvy v súlade s článkom 28 ods. 3 Nariadenia GDPR.
 
Medzi hlavné skupiny našich príjemcov môžu patriť:
 
(i) spriaznené osoby Prevádzkovateľa, t. j. právnické osoby so Spoločnosťou majetkovo a personálne prepojené;
(ii) externé spoločnosti zabezpečujúce služby pri správe, vývoji a podpore interných systémov a hardvérového vybavenia.
 
Vaše Osobné údaje sme povinní poskytnúť aj oprávneným orgánom verejnej moci (orgány činné v trestnom konaní, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a iné) v prípade výkonu ich zákonných oprávnení podľa príslušných osobitných zákonov (napr. vyšetrovanie polície a pod.), ktoré však nemajú postavenie príjemcov v zmysle GDPR a Zákona.
 

6) PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom, na účel zasielania reakcií k požiadavkám klienta, ako dotknutej osoby, zadaných prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa na webovom sídle Prevádzkovateľa nebudú prenášané mimo priestor EÚ/EPH, teda nebudú prenášané do žiadnej tretej krajiny.
 

7) DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba uchovávania Osobných údajov sa líši v závislosti od účelu, pre ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti platí, že Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po nasledujúcu dobu:
 
(i) ak Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje z dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom;
(ii) ak Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje z dôvodu plnenia zmluvy – po dobu plnenia zmluvy (vrátane predzmluvných rokovaní) a po skončení zmluvy počas trvania doby na uplatnenie nárokov vyplývajúcich zo zmluvy;
(iii) ak Prevádzkovateľ spracúva Osobné údaje z dôvodu oprávnených záujmov spoločnosti Spoločnosť alebo tretích strán – po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli osobné údaje získané a počas trvania doby na uplatnenie právnych nárokov;
(iv) ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu – po dobu uvedenú v súhlase alebo počas trvania súhlasu až do jeho odvolania a počas trvania doby na uplatnenie právnych nárokov.
 
Po uplynutí uvedených dôb je Prevádzkovateľ oprávnený ďalej spracúvať osobné údaje na zlučiteľné účely alebo na osobitné účely (napr. archivácia, štatistika).
 

8) INFORMÁCIE TÝKAJUCE SA AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Osobných údajov nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovanie.
 

9) PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Právo odvolať súhlas so spracúvaním
Ak sú Vaše Osobné údaje spracúvané na základe Vami poskytnutého súhlasu, ste oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich Osobných údajov pred odvolaním tohto súhlasu.
 
Právo na prístup k údajom
Máte právo kedykoľvek požadovať informácie o Vašich údajoch, ktoré spracúva Spoločnosť, vrátane informácie o ich pôvode, príjemcoch údajov a o účele spracúvania. Ďalej ste oprávnený požadovať informácie o predpokladanej dobe uchovávania Vašich údajov.
 
Právo na opravu údajov
Máte právo požadovať, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila Vaše nesprávne osobné údaje a/alebo aby boli osobné údaje doplnené.
 
Právo na vymazanie údajov a obmedzenie spracúvania údajov
Máte právo požadovať, aby Spoločnosť bez zbytočné odkladu vymazala Vaše Osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov: a) údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, b) udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov bol odvolaný a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, c) uplatníte si právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené záujmy na spracúvanie, d) údaje boli spracúvané nezákonne, e) údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť, f) údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu.
 
Taktiež máte právo domáhať sa obmedzenia spracúvania Vašich údajov v prípadoch, ak: a) napadnete správnosť údajov, b) spracúvanie údajov by bolo protizákonné, c) Spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, d) ste namietali voči pracúvaniu osobných údajov.
 
Právo namietať proti spracúvaniu
Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané vo verejnom záujme alebo na základe oprávneného záujmu Spoločnosť. Zároveň máte právo namietať proti profilovaniu, ktoré je založené na ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR. Máte právo namietať aj voči spracúvaniu Osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 
Právo na prenosnosť údajov
Máte právo od Prevádzkovateľa získať svoje Osobné údaje, ktoré ste jej poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje máte právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám v tom Prevádzkovateľ bránil. Takáto prenosnosť údajov je možná, ak sa Vaše Osobné údaje spracúvali na základe poskytnutého súhlasu alebo na základe zmluvy a ak sa spracúvanie vykonávalo automatizovanými prostriedkami. Ak je to technicky možné, máte právo na priamy prenos od jedného prevádzkovateľa (Spoločnosti) inému prevádzkovateľovi.
 
Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie
V prípade, ak ste neudelili výslovný súhlas s aplikáciou automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania prostredníctvom automatizovaného spracúvania vykonaných na základe Vami poskytnutých Osobných údajov, máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie Prevádzkovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania.
 
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.
 
Právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov
Máte právo, aby Vám Prevádzkovateľ oznámil bez zbytočného odkladu o porušení ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre Vaše práva a slobody. Uplatnenie Vašich práv V prípade, ak sa rozhodnete uplatniť niektoré z Vašich vyššie uvedených práv v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete tak urobiť písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky e-mailom na: gdpr@bainry.com alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 902 242 632.
 

10) SPRACÚVANIE SÚBOROV COOKIES

Cookies sú malé textové súbory uložené vo Vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie uložené v cookies môžu byť načítané webovou stránkou, keď ju neskôr opäť navštívite. Cookies sú taktiež potrebné na zabezpečenie toho, aby všetky procesy na webovej lokalite prebiehali bez problémov. Okrem toho cookies umožňujú používateľovi jednoduchšie opätovné využitie webovej lokality: informácie uložené v cookies pri prvej návšteve, napr. nastavenie jazyka netreba opäť uvádzať. Tým sa webová stránka do určitej miery sama prispôsobuje Vašim individuálnym potrebám (ak na prístup na ňu používate to isté zariadenie).
 
Cookies používame na poskytovanie funkcií sociálnych sietí a na analýzu návštevnosti. Používateľ môže udeliť svoj súhlas s používaním cookies aj v obmedzenom rozsahu, alebo súhlas neudeliť vôbec. Webová stránka je plne funkčná aj bez udelenia tohto súhlasu alebo jeho udelenia len v obmedzenom rozsahu. Svoj súhlas s cookies môžete na našej webovej stránke kedykoľvek zmeniť alebo odvolať.
 
Používame tieto súbory cookies:
 
Technické cookies - sú pre prevádzku nevyhnutné a pomáhajú urobiť webové stránky uplatniteľnými tým, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke a prístup k zabezpečeným oblastiam webovej stránky. Bez týchto súborov cookie nemôže web správne fungovať, a preto ich nie je možné vypnúť. Tieto cookies na webovej stránke prevádzkovateľa bežia aj bez súhlasu.
 
Analytické cookies - pomáhajú prevádzkovateľovi stránok pochopiť, ako návštevníci stránok stránku používajú, aby mohol stránky optimalizovať a ponúknuť im lepšiu skúsenosť. Všetky dáta sa zbierajú anonymne a nie je možné ich spojiť s konkrétnou osobou.
 
Viac o používaní cookies nájdete na: www.bainry.com/gdpr-cookies.
 

11) ZDROJE ÚDAJOV

Prevádzkovateľ získava osobné údaje v prvom rade od dotknutých osôb (priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí osobné údaje spracúvajú v mene a na základe pokynov Prevádzkovateľa na účely určené Prevádzkovateľom). Prevádzkovateľ môže tiež získavať Osobné údaje z iných zdrojov, ako napríklad z verejne prístupných zdrojov a registrov to predovšetkým v súvislosti s uzavretím alebo plnením zmluvy alebo v súvislosti s uplatňovaním svojich práv, oprávnení alebo povinností vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov, rozhodnutí súdu alebo zmluvných vzťahov.